Download Vạn Cổ Linh Thú – Gamota MOD APK 1.1.1

Download Vạn Cổ Linh Thú – Gamota MOD APK 1.1.1

Description of Vạn Cổ Linh Thú - Gamota (MOD, Unlimited Money) for android Download

Download link Id: com.monster.and.vn

Đây là Idle mobile game dựa trên bối cảnh thời kỳ Hồng Hoang lấy việc thuần hoá và nuôi dưỡng Thần Thú làm chủ đạo.

Khi chu du trong thế giới thượng cổ sơ khai, không chỉ có thể Phong Ấn Hung Thú, Thôn Phệ Dị Thú, thu phục Thần Thú mà còn có thể tận mắt chứng kiến Hậu Nghệ bắn mặt trời, Tinh Vệ lấp biển đi cùng với những thần thoại nổi tiếng khác.
Đến Thiên Giới, đạo hữu có thể gặp gỡ Hằng Nga, Chức Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Nữ…đôi bên nhất kiến khuynh tâm, song hành Bát Hoang.

🐉Treo máy rảnh tay, dễ dàng thăng cấp
Không tốn thời gian, điều khiển Thần Thú chinh chiến tứ phương, phó bản treo máy, mỗi lần online đều nhận được bất ngờ!

🐉Thượng cổ Thần Thú, man hoang kỳ ngộ
Hàng trăm thượng cổ Thần Thú như Bạch Trạch, Thiên Cẩu, Kỳ Lân, Ứng Long..đang chờ bạn tới thu phục!

🐉Khai tông lập phái, kết bạn Thần Nữ
Hệ thống giao lưu kết bạn phong phú, phương thức nuôi dưỡng Thần Thú đặc sắc, cùng bằng hữu tri kỉ đồng hành, bạn không hề cô độc trên con đường Tu Luyện!

Hãy cùng nhau xông pha Hồng Hoang trở thành Huấn Thú Sư mạnh nhất, tăng cấp Thú Đế thống trị Tam Giới.

Để biết thêm thông tin về trò chơi, vui lòng theo dõi trang Facebook chính thức:https://www.facebook.com/gaming/com.monster.vn

This is an Idle mobile game based on the setting of the Red Wilderness era with the main focus of taming and nurturing the Beast.

When traveling in the primitive cave world, not only can you Seal the Ferocious Beasts, devour the Foreign Beasts, and subdue the Divine Beasts, but you can also witness with your own eyes Hou Nghe shooting the sun, and Tinh Ve filling the sea with them. other famous myths.
Going to Thien Gioi, you can meet Hang Nga, Chuc Nu, and Cuu Thien Huyen Goddess… both sides have one mind, and go along with Bat Hoang.

🐉Hands-free hang up, easy to level up
Don’t waste time, control the beast to fight the four directions, the copy hangs, every time you go online, you will receive a surprise!

🐉Ancient God Beast, wild wonder
Hundreds of ancient God Beasts such as Bach Trach, Thien Cau, Ky Lan, Ung Long .. are waiting for you to conquer!

🐉Founding a sect, making friends with Goddess
A rich exchange and friendship system, a unique method of raising Divine Beasts, and a companion of soul mates, you are not alone on the path of Cultivation!

Let’s go to Hong Hoang to become the strongest Beast Master, level up the Beast Emperor to rule the Three Realms.

For more information about the game, please follow the official Facebook page:https://www.facebook.com/gaming/com.monster.vn

App Information of Vạn Cổ Linh Thú - Gamota

App Name Vạn Cổ Linh Thú - Gamota v1.1.1
Genre Games, Simulation
Size46.3 MB15.0 MB
Latest Version1.1.1
Get it On Google Play
Update2021-09-17
Package Namecom.monster.and.vn
Rating ( 1849 )
Installs100,000+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *